Ceremonia e hapjes së programit

Zyra e Planifikimit të Karrierës organizon ceremoninë e prezantimit të programit "Mentorship"