Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Koordinator i programit

Dr.William Martin

wmartin@beder.edu.al

Bordi Shkencor


Dr. Irena Shehu [email protected]
 
Dr. Edona Llukacaj [email protected] 
 
Dr. William Martin [email protected]
 
 


Masteri shkencor në gjuhë dhe letërsi është organizuar në mënyrë të tille që studentët të hulumtojnë mbi letërsinë, folklorin, historinë dhe kulturën e gjuhës angleze. Në këtë program masteri gjuha angleze është gjuhë e detyrueshme e kursit; zhvillimi historik i gjuhës dhe i letërsisë, marrëdhëniet midis gjuhës dhe të menduarit si dhe marrëdhëniet midis gjuhës dhe kulturës do të shihen në këndvështrime komplekse. Kurset e avancuara në letërsi dhe kulturë ndërthuren me elementin gjuhësor-kërkimor. Analiza gjithëpërfshirëse, kritika letrare dhe krijimtaria artistike janë pjesë e programit. Të diplomuarit angazhohen në aktivitete profesionale- kërkimore dhe motivohen për studime të mëtejshme në fushën përkatëse. Mësimi zhvillohet në gjuhën angleze dhe zgjat dy vjet. Programi përmban 120 ECTS dhe përbëhet nga 13 lëndë, 1 projekt dhe finalizohet me një punim shkencor akademik.

Kohëzgjatja e studimeve

Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Angleze  përbëhet nga dy vite akademike të ndara në 4 semestra

Numri i Krediteve (Sistemi Evropian i Transferimit të Krediteve)

Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Angleze përbëhet nga 120 ECTS, 1 ECTS=25 ORË

Titulli i Diplomës

Në përfundim të programit, studentëve u jepet Diplomë Master - Master Shkencor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Mundësitë e Punësimit

Të diplomuarit e programit Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze mund të kryejnë detyrat e mëposhtme:

  • Përkthyes në administratën publike dhe/ose organizata vendase dhe/ose ndërkombëtare
  • Akademik në Universitet
  • Ndërmjetësues komunikimi në kompani publike e private që ushtrojnë veprimtari ekonomike e tregtare me palë anglishtfolëse
  • Përkthyes dhe/ose redaktues në media
  • Komunikues ndërkulturor në fushën e turizmit
  • Specialist i marrëdhënieve ndërkulturore në organizata qeveritare dhe/ose OJF të ndryshme
  • Mediator i marrëdhënieve midis vendit tonë dhe vendeve të huaja në institucione publike dhe/ose private

 

Semestri

1

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 413 Letërsia dhe Kultura Amerikane English B 64 86 4.00 6
2 ELL 411 Letërsi dhe Kulturë Angleze English B 64 74 4.00 6
3 ELL 401 Qasje në Kritikën Letrare English A 64 77 4.00 6
4 ELL 415 Letërsi Post-Koloniale English B 64 86 4.00 6
5 Elective D 0 0 -
Gjithsej 256 323 16 30

Semestri

2

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 416 Zhvillimi i Novelës Angleze English B 64 87 4.00 6
2 ELL 424 Studime në Dramë English B 64 86 4.00 6
3 ELL 422 Poezia Angleze English B 64 88 4.00 6
4 Elective D 0 0 -
5 Elective D 0 0 -
Gjithsej 192 261 12 30

Semestri

3

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 501 Metoda Kërkimore English A 64 99 4.00 7
2 ELL 531 Projekt English E 64 151 4.00 9
3 ELL 511 Seminar Pasuniversitar English C 64 126 4.00 8
4 ELL 521 Teoria e Gjuhësisë English A 64 85 4.00 6
Gjithsej 256 461 16 30

Semestri

4

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ELL 510 Tezë English F 16 731 1.00 30
Gjithsej 16 731 1 30

Lëndët me zgjedhje

Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
ELL 435 Vepra e Shekspirit English D 64 77 4.00 6
ELL 442 Letërsia Fantastiko - shkencore English D 64 87 4.00 6
ELL 431 Psikolinguistikë English D 64 88 4.00 6
ELL 432 Autobiografi dhe Letërsi Artistike English D 64 87 4.00 6
ELL 440 Studime të Avancuara në Përkthim English D 64 98 4.00 6
ELL 433 Letërsia dhe Kultura Mesjetare English D 64 77 4.00 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)