𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐈 𝐑𝐈 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐌𝐈 - “𝐅𝐎𝐑𝐌𝐈𝐌 𝐈 𝐕𝐀𝐙𝐇𝐃𝐔𝐀𝐑 𝐍Ё 𝐅𝐔𝐒𝐇Ё𝐍 𝐏𝐒𝐈𝐊𝐎-𝐏𝐄𝐃𝐀𝐆𝐎𝐆𝐉𝐈𝐊𝐄”

Departamenti i Edukimit dhe Gjuhës Angleze në Kolegjin Universitar Bedёr hap programin e ri te studimit “Formimit i Vazhduar në Fushën Psiko-Pedagogjike”
Ky program është miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.
Qëllimi i këtij programi është t`ju ofrojë studentëve njohuri, aftësi dhe kompetenca të nevojshme për ushtrimin e profesionit të mësuesit.
🟢𝐊𝐨𝐡𝐞𝐳𝐠𝐣𝐚𝐭𝐣𝐚 𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐦𝐞𝐯𝐞Ky program studimi është i organizuar në 1 (semestër), minimalisht 15 javë, me kohë të plotë.
🟢𝐍𝐮𝐦𝐫𝐢 𝐢 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐞𝐯𝐞 (Sistemi Evropian i Transferimit të Krediteve)
Program i studimit “Formim i vazhduar në Fushën Psiko-Pedagogjike” përmban 𝟑𝟓 𝐄𝐂𝐓𝐒.
🟢𝐆𝐣𝐮𝐡𝐚 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐢𝐭: Shqip
🟢𝐓𝐢𝐭𝐮𝐥𝐥𝐢 𝐢 𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐞𝐬/𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭𝐞𝐬
Në përfundim të programit, studentëve u jepet:
Certifikatë për formimin Psiko-Pedagogjik
🟢𝐌𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐞 𝐏𝐮𝐧𝐞𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭
Pas përmbylljes me sukses të programit të studimit, studentë kanë të drejtë të ushrojnë profesionin e msuesit sipas fushave të tyre përkatëse në sistemin Arsimor AML dhe AMU.
🟢𝐊𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐞𝐭:
Referuar Udhëzimit nr. 3 të MAS, datë 15.02.2023 (Aneksi 1), për këtë program studimi mund të aplikojnë gjithë individët që plotësojnë kriteret e mëposhtme:
a) Diplomë e programit të studimit të ciklit të parë "Bachelor" në fushën/lëndët e Arsimit të Mesëm të Ulët dhe të Arsimit të Mesëm të Lartë,
b) Diplomë e ciklit te dyte "Master i shkencave"/ "Master i arteve" ose "Master profesional" me 120 kredite apo ekuivalente në fushat e mëposhtme: Gjuhës dhe Komunikimit (𝐺𝑗𝑢ℎ𝑒̈ 𝑆ℎ𝑞𝑖𝑝𝑒, 𝐿𝑒𝑡𝑒̈𝑟𝑠𝑖, 𝐺𝑗𝑢ℎ𝑒̈ 𝑒 𝐻𝑢𝑎𝑗); Matematikës; Shkencave të Natyrës (𝐵𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑗𝑖, 𝐾𝑖𝑚𝑖, 𝐹𝑖𝑧𝑖𝑘𝑒̈); Shoqërisë dhe mjedisit (𝑆ℎ𝑘𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑄𝑦𝑡𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖, 𝐹𝑖𝑙𝑜𝑧𝑜𝑓𝑖, 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖, 𝐺𝑗𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖, 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖); Arte (𝑀𝑢𝑧𝑖𝑘𝑒̈, 𝐴𝑟𝑡 𝑃𝑎𝑚𝑜𝑟, 𝐾𝑒̈𝑟𝑐𝑖𝑚, 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑒̈𝑟); Edukim Fizik, Sporti dhe Shëndeti; Teknologji; TIK, etj.