Emri i Lëndës : Teknologjite Mësimore dhe Projektimi I Materialeve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EDU 417-1 D 1 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs u mundëson studentëve informacion/botëkuptim të përgjithshëm të proçeseve, praktikave dhe efekteve të përfshirjes së teknologjive në procesin e mësimdhënies dhe kryesisht atë të mësimit të gjuhëve të huaja. Zhvillimin e pikëpamjeve pozitive përsa i përket përdorimit të teknologjive në mbështetje të të mësuarit gjatë gjithë jetës.
Objektivat Në fund të këtij kursi, studenti do të jetë në gjendje: 1. Të shpjegojë konceptin e tekonlogjive mesimore. 2. Të shpjegojë objektivat e projektimeve te materialeve. 3. Të diskutojë për rëndësinë e aktiviteteve edukative dhe vlerësimin e organizatave arsimore. 4. Të shpjegojë mënyrat e vlerësimit të aktiviteteve edukative. 5. Të realizojë vlerësimin e aktiviteteve arsimore në lidhje me notat edukative. 6. Të përcaktojë rolet e administratorëve arsimorë dhe mësuesit në vlerësimit arsimor.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Didaktike dhe materiale didaktike
2Stilet e mësimit
3Udhëzim, Mësimdhënie, Studim, Mësim, Edukim
4Qasjet e mësimdhënies; Qasja ekzekutive
5Metodat e mësimdhënies, qasja e lehtësuesit, qasja e Liberalizmit
6Shpërndarja e materialet e kursit për studentët
7 Ndihma nxënësit mësojnë përmes përvojës
8Provimi gjysmefinal
9Vlerësimi dhe menaxhimi i performancës së Ekipit
10Promovimi i të mësuarit bashkëpunues
11Përmirësimi Student Shkrimi
12Identifikimi Plagjiatura
13Zhvillimi i aftësive hulumtuese Student
14Përdorimi i vlerësimit dhe reagime për të përmirësuar mësimin
15Mbledhja Materialet e kursit të nxënit
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të shpjegojnë konceptin dhe parimet e vlerësimit të rëndësisë dhe objektivat.
2Të shpjegojnë objektivat e veprimtarive edukative të vlerësimit.
3Të shpjegojnë mënyrat e vlerësimit të aktiviteteve edukative.
4Të realizojnë vlerësimin e aktiviteteve arsimore në lidhje me notat edukative.
5Të shpjegojnë mënyrat e vlerësimit të aktiviteteve edukative.
6Të përcaktojnë rolet e administratorëve arsimorë dhe mësuesit në vlerësimin arsimor.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize115
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 122
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 166
Ngarkesa totale e orëve 146
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.84
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)