Emri i Lëndës : Teori dhe Perqasje ne Mesimdhenien e gjuhes angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 423-1 A -1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi ofron njohuri teorike dhe praktike rreth metodologjisë së mësimdhënies së gjuhës Angleze. Në pjesën e parë qasjet kryesore do të diskutohen gjerësisht ndërsa në të dytën do të nënvizohen aplikimet në fushën e mësimdhënies së dëgjimit dhe të folurës në gjuhën Angleze.
Objektivat Studentët do të njihen me qasjet dhe teoritë më të rëndësishme në metodat e mësimdhënies së gjuhës Angleze(ELT). Studentët do të diskutojnë situatat mësimore që përputhen me karakteristikat e këtyre qasjeve. Prezantimi dhe zbatimin e metodave dhe materialeve në mësimdhënien e të dëgjuarit dhe të folurit. Studenti do të përgatisë dhe paraqesë plane të mësimdhënies së dëgjuarit dhe të folurit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Historia e mësimdhënies së gjuhës Angleze. Akronimat profesionale
2Metodat e përdorura gjerësisht në shekullin e kaluar: Përkthimi gramatikor, metoda audio gjuhësore, metoda direkte
3Metoda dhe qasje alternative; qasja komunikative
4Metoda komunikative e mësimdhenies. Parimet kryesore dhe teoria që e mbështet
5Pedagogjia e gjuhës dhe përvetësimi i gjuhës së huaj
6Të nxënit; Inteligjencat e shumëfishta; Mësimdhënia me në qendër nxënësin
7 Mësimdhënia bazuar në parime. Motivimi, faktorët e personalitetit
8Provimi gjysmefinal
9Konteksti i mesimdhenies; variable te ndryshme; mesimdhenia ne mosha dhe nivele te ndryshme
10Kompetenca e komunukimit; ndikimi i gjuheve te jera
11Teknikat, tekstet dhe teknologjia
12Mësimdhënia interaktive
13Perfshirja e kater kompetencave
14Menyrat e vleresimit, qortimi i gabimeve; te mesuarit gjate gjithe jetes
15Prezantimi i projekteve
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të njihen me qasjet dhe teoritë më të rëndësishme në metodat e mësimdhënies së gjuhës Angleze (ELT)
2Studentët do të diskutojnë situatat mësimore që përputhen me karakteristikat e këtyre qasjeve
3Studenti do të përgatisë dhe paraqesë plane të mësimdhënies së dëgjuarit dhe të folurit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 2714
Gjysmë finale 11212
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 144
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.76
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)