Emri i Lëndës : Teori dhe Perqasje ne Mesimdhenien e gjuhes angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 423-1 B 1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi ofron njohuri teorike dhe praktike rreth metodologjisë së mësimdhënies së gjuhës Angleze. Në pjesën e parë qasjet kryesore do të diskutohen gjerësisht ndërsa në të dytën do të nënvizohen aplikimet në fushën e mësimdhënies së dëgjimit dhe të folurës në gjuhën Angleze.
Objektivat Studentët do të njihen me qasjet dhe teoritë më të rëndësishme në metodat e mësimdhënies së gjuhës Angleze(ELT). Studentët do të diskutojnë situatat mësimore që përputhen me karakteristikat e këtyre qasjeve. Prezantimi dhe zbatimin e metodave dhe materialeve në mësimdhënien e të dëgjuarit dhe të folurit. Studenti do të përgatisë dhe paraqesë plane të mësimdhënies së dëgjuarit dhe të folurit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Historia e mësimdhënies së gjuhës Angleze. Akronimat profesionale
2Metodat e përdorura gjerësisht në shekullin e kaluar: Përkthim gramatikor, metoda audio gjuhësore, metoda direkte, metoda e heshtur
3Metoda e mësimit në komunitet, metoda pa sugjerime, metoda e përgjigjes fizike
4Metoda komunikative e mësimit. Principet kryesore dhe teoria që e mbështet
5Qasjet pjesëmarrëse, nxënia nëpërmjet materialit mësimor, dhe nxënia nëpërmjet një detyre
6Inteligjencat e shumëllojshme. Mësimdhënia me në qendër nxënësin
7Era e post metodave. Krahasimi dhe vlerësimi i metodave. Mësimdhënia me principe.
8Provimi gjysmefinal
9Mësimdhënia e aftësive gjuhësore
10Mësimdhënia e aftësiseë së të dëgjuarit. Kërkimi shkencor. Llojet e të degjuarit. Problematika
11Strategjitë për të përpiluar ushtrime për të dëgjuarit
12Mësimdhënia e aftësive të të folurit. Kërkimi shkencor në këtë fushë. Problematika. Llojet e të folurit
13Strategjitë për të përpiluar ushtri për të folurin.
14Mësimdhënia e Shqiptimit. Problematika
15Planet mësimore
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të njihen me qasjet dhe teoritë më të rëndësishme në metodat e mësimdhënies së gjuhës Angleze (ELT)
2Studentët do të diskutojnë situatat mësimore që përputhen me karakteristikat e këtyre qasjeve
3Studenti do të përgatisë dhe paraqesë plane të mësimdhënies së dëgjuarit dhe të folurit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 141
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.64
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)