Emri i Lëndës : Seminar Pasuniversitar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 511-1 A -1 4 0 0 4.00 8
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë kurs studentët do të kenë mundësinë të dëgjojnë dhe diskutojnë në auditor rreth temave dhe diskutimeve bashkekohere ne fushen e gjuhes dhe letersisë angleze.
Objektivat Studentët do të jenë të atësohen në: -të shkruarin në nivel master punën dhe publikimin e kërkimeve shkencore - dhënien e refleksioneve kritike dhe prezantimeve kërkimin e mundësive të ndryshme në karrierë punimin e një projekti dizertacioni
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kurs. Prezantimi i lëndës, objektivave dhe zërave të vlerësimit. Zhvillohet një diskutim mbi konceptin e kërkimit shkencor në fushën e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze.
2Përmbledhje e koncepteve bazë të kërkimit shkencor dhe diskutim me studentët mbi mënyrat dhe udhëzimet e shkrimit të një artikulli shkencor. Llojet e ndryshme të metodologjive dhe stilit te te shkruarit. APA style vs. MLA style. Graham.L, McCoy.I ” How to Write a Great Research Paper- A step by step handbook” – May 1, 2014
3Debate dhe diskutime mbi menyrat e ndertimit të një temë teze. Studentët gjithashtu diskutojnë mbi ide të ndryshme rreth saj. Më vonë diskutohet mbi prezantimin “ Research Ideas in the Field of Linguistics and Literature”.bate mbi Letërsinë dhe Kulturën e Hershme Britanike.
4Letërsia Britanike moderne dhe bashkëkohore dhe debatet akademike rreth saj. Kërkime nga studentët dhe diskutimi në klasë.
5Qasje kulturore dhe letrare ndaj studimeve për Letërsinë Amerikane. Kërkime nga studentët dhe diskutimi në klasë.
6Përgatitja e Projekti 1. Studentët udhëzohen dhe diskutojnë mbi ndërtimin e një abstrakti apo shqyrtimi lite1rature i cili shërben si punë e parë kërkimore. Graham.L, McCoy.I ” How to Write a Great Research Paper- A step by step handbook” – May 1, 2014
7Kërkime shkencore mbi Letërsinë Moderne dhe Bashkëkohore Amerikane. Diskutime me studentët T. Riggs (ed.), Reference guide to American literature. 4th edn. Detroit and London: St James Press, 2000.
8Dorëzimi dhe prezantimi i Projektit 1 .
9Kritika Letrare . Diskutim mbi udhëzimet e Johns Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism. Studentët punojnë mbi një kritikë të shkurtër letratre duke ndjekur udhëzimet në referencën e mësipërme.
10Debate dhe diskutime rreth teorive gjuhësore të gjuhës angleze. Chapman . S Thinking About Language: Theories of English (Perspectives on the English Language, 7) 2006th Edition
11Debate dhe Diskutime me studentët mbi përvetësimn e gjuhës së huaj sot. Diskutim mbi metodat bashkëhore të mësimdhënies. Mësimdhënia online
12Diskutim me studentët mbi karrierën dhe format e punësimit. Mundësi dhe sfida të punësimit
13Prezantim dhe diskutim mbi llojet dhe vlerësimin e revistave shkencore. Revistat me Faktor Impakti dhe Scopus. Diskutim mbi Beall`s list
14Ndjekja e progresit të projektit final. Rishqyrtime dhe diskutime.
15Prezantim me Power Point mbi përgatitjen e një prezantimi të mire si dhe aftësimin për t`u arritur aftësi të mira në prezantim. Schwabish J. Better Presentations: A Guide for Scholars, Researchers, and Wonks, 2010
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Aftësi për të analizuar dhe vlerësuar në mënyrë kritike tematikën e burimeve dhe kërkimeve në këtë fushë
2Aftësi për të vlerësuar metodologjinë e përdorur për të kryer kërkimet në fushën e letërsisë dhe të gjuhësisë
3Aftësi për vlerësimin e llojeve të ndryshme të kërkimit shkencor
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale110
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1410140
Detyra 111
Gjysmë finale 122
Provimi final 133
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 210
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 8.4
ECTS 8

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)