Emri i Lëndës : Letërsi dhe Kulturë Angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 411-1 A -1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi i këtij kursi është njohja e studentëve me letërsinë britanike. Ai përfshin periudhën nga epoka parahistorike deri në ditët e sotme, duke u përqëndruar në zhvillimet më domethënëse të periudhave të ndryshme. Në këtë kurs studentët do të studiojnë tekste nga zhanre të ndryshme letrare, si në poezi ashtu edhe në prozë.
Objektivat Të pajise studentët me njohuri mbi veprat kryesore të letërsisë britanike sipas rendit kronologjik. Studentët do të njihen me shkrimtarë të periudhave të ndryshme letrare dhe me veprat e tyre, traditen letrare dhe kulturen britanike. Në fund të semestrit studentët do t'i nënshtrohen provimit me shkrim për të testuar jo vetëm njohuritë e marra, por kryesisht aftësinë për t'i përdorur këto njohuri në analizën kritike letrare.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje Përmbledhje e periudhave letrare në letërsinë angleze
2Anglishtja e Vjetër (450-1066) Beowulf
3Anglishtja e mesme (1066-1500) Geoffrey Chaucer: Rrefenjat e Canterbury Thomas Malory: Le Morte d’Arthur (1485)
4Rilindja Angleze (1500-1660) Shekspiri: Makbeti
5Periudha Neoklasike (Iluminizmi / Epoka e Arsyes) në Letërsinë Perëndimore (Iluminizmi Anglez dhe ai Amerikan)
6Restaurimi (1660-1785) Milton: Parajsa e Humbur
7Periudha romantike (1785-1830?) Poezi romantike; William Blake, William Wordsworth John Keats dhe Lord Bajron
8Provim dhe artikull
9Lindja e Romanit Romani romantik: Mary Shelley: Frankenstein
10 Realizmi/ Natyralizm (1830-1901) dhe Epoka Viktoriane (1832-1891): Romani Victorian: Charles Dickens: Rrefenja e dy qyteteve Romani romantic dhe Romani Viktorian
11Periudha Edwardiane (1901-1914?) Joseph Conrad : Zemra e Errësirës
12Shekulli XX: Lufta e Pare dhe Dyte boterore Letersia bashkëkohore: Modernizmi dhe Postmodernizmi
13Letersia moderniste: Virginia Woolf: Një dhomë në vete
14Letërsia postmoderne Samuel Beckett: Në pritje të Godot
15Perseritje
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të identifikojnë dhe gjurmojnë zhvillimet në letërsinë britanike nga fillesat në periudhën moderne, duke shpjeguar lëvizjet letrare, historike , filozofike, shoqërore, dhe teologjike kyçe dhe duke eksploruar se si këto lëvizje janë pasqyruar në letërsinë përfaqësues të kohës.
2Të kuptojnë termat letrarë , tematikën kryesore, dhe parimet kritike dhe t’i përdorin ato për të analizuar vepra të veçanta të letërsisë britanike sipas periudhave kohore të përcaktuara.
3Të shprehin gjithë vizionin / qasjet dhe të kuptuarin në letërsinë dhe kulturën e çdo periudhe duke e analizuar atë përmes një stili të qartë shpjegues.
4Të vlerësojnë letërsinë, gjuhën dhe imagjinatën; të zhvillojnë një pasion për to; të vlerësojmë aftësinë e letërsisë për të shprehur ndjenja, kultivuar imagjinatën, dhe të parashtrojnë faktet si njerëz.
5Të kultivojnë kapacitetin e tyre për të gjykuar vlerën estetike dhe etike të teksteve letrare - dhe të jenë në gjendje të artikulojnë standardet mbi të cilën mbështeten vendimet e tyre; të vlerësojnë përdorimin shprehës të gjuhës si një veprimtare themelore dhe mbështetëse e njeriut e cila e përgatit lexuesve dhe shkrimtarëve të mësuar.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11212
Gjysmë finale 11616
Provimi final 11616
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)