Emri i Lëndës : Seminar Pasuniversitar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 511-1 C 3 4 0 0 4.00 8
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë kurs studentët do të kenë mundësinë të dëgjojnë dhe diskutojnë në auditor rreth temave dhe diskutimeve bashkekohere ne fushen e gjuhes dhe letersisë angleze.
Objektivat Objektivi i këtij kursi është të thellojë aftësitë kritike dhe analitike të studentit dhe të jetë në gjendje të vlerësojë kërkimin në këtë fushë .
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kurs. Kërkime bashkëkohore akademike në fushën e gjuhësisë dhe të letërsisë.
2Kërkime në kritikën letrare Britanike.
3Debate mbi Letërsinë dhe Kulturën e Hershme Britanike.
4Letërsia Britanike moderne dhe bashkëkohore dhe debatet akademike rreth saj.
5Qasje kulturore dhe letrare ndaj studimeve për Letërsinë Amerikane
6Kërkime shkencore rreth Letërsisë së Hershme Amerikane.
7Kërkime shkencore mbi Letërsinë Moderne dhe Bashkëkohore Amerikane.
8Dorëzim i Projektit Gjysëmfinal.
9Debate dhe diskutime rreth teorive gjuhësore të gjuhës angleze.
10Tematika të aktualitetit mbi gjuhësinë e aplikuar angleze.
11Përvetësimi i gjuhës së huaj.Sjelljet e fëmijëve dhe të rriturve ndaj përftimit të një gjuhe të huaj.
12Përvetësimi i gjuhës së huaj të parë dhe i gjuhës së huaj të dytë. Një debat që vazhdon pambarimisht.
13Debatet aktuale mbi metodat e adoptuara në mësimdhënien e anglishtes si gjuhë e huaj.
14Anglishtja profesionale apo anglishtja për qëllime specifike dhe kërkimet shkencore në këtë fushë.
15Aplikime të cështjeve multidisiplinare të trajtuara në kurs në përputhje me tematikat e zgjedhura për mbrojtje teze nga vetë studentët.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Aftësi për të analizuar dhe vlerësuar në mënyrë kritike tematikën e burimeve dhe kërkimeve në këtë fushë
2Aftësi për të vlerësuar metodologjinë e përdorur për të kryer kërkimet në fushën e letërsisë dhe të gjuhësisë
3Aftësi për vlerësimin e llojeve të ndryshme të kërkimit shkencor
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale160
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 15050
Gjysmë finale 000
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 190
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 7.6
ECTS 8

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)