Emri i Lëndës : Letërsi dhe Kulturë Angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 411-1 B 1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë shqyrton një shumëllojshmëri tekstesh letrare Britanike që nga Lufta e Parë Botërore deri më sot, duke përfshirë shkrimtarë Anglez, Uelsian, Skocez, dhe Irlandez. Tekstet do të vihen në kontekstet sociale, politike dhe shoqërore të kohës së tyre dhe do të analizohen në mënyrën se si ato rindërtojnë koncepte të identitetit kombëtar dhe kulturor
Objektivat -Marrja e njohurive rreth zhanreve të ndryshëm të letërsisë Britanike. -Analizimi i teksteve letrare në bazë të teorive kulturore. -Diskutimi rreth elementëve të ndryshëm kulturor në shoqërinë Britanike. -Ekzaminimi i veprave të ndryshme Angleze në bazë të backgroundit të tyre politik, social dhe kulturor. -Vlerësimi i rëndësisë së teorisë në kuptimin dhe analizimin e teksteve kulturore
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në letërsi. Sundimi anglez. Pushtimi Romak. Periudha e anglishtes së vjetër dhe të mesme: 450-1485
2Diskutime rreth Letersisë së vjetër dhe Mesjetare; Lirikat e Beowulf & G. Chaucer’s The Canterbury tales,
3Rilindja angleze: Anglia në periudhën e Elizabetës I: reformimi, merkantilizmi, puritanizmi 1485-1641
4Rilindja angleze: Anglia në periudhën e Charlsit I & II; Lufta Civile: Oliver Kromuelli & Protektorati 1641-1660
5Dramaturgjia para Shakespeare; Ch. Marlowe; Poezia e Rilindjes: analizë autorë të përzgjedhur
6W. Shakespeare_ Veprimtaria Letrare: Qëndrime kritike dhe analizë: Shumë zhurmë për asgjë
7W. Shakespeare: Analizë: drama të zgjedhura; Tregtari i venetikut;
8W. Shakespeare: Analizë: drama të zgjedhura; Koriolanus
9W. Shakespeare: Analizë: Sonetet e Shakespeare dhe poemat narrative
10Peozia Elizabetiane: Poezia Metafizike - karakteristikat sociale, ekonomike, dhe letrare
11Poezia Metafizike: Analizë J. Donne; A. Marvell; R. Herrick
12Periudha Puritane dhe ajo e Restaurimit: Renia e drames 1660-1789; Letërsia Klasike “Iluminizmi Anglez
13Letërsia Romantike 1789-1830: Letërsia Viktoriane & post-viktoriane 1832-1903; Protagonistët sipas zhanreve
14Letërsia moderne e shek. XX: Letërsia në luftrat botërore: karakteristika dhe Protagonistët 1903-1945
15Rrymat moderne: Stream of Consciousness Technique: Woolf; Shaw; Conrad; Impresionizmi i Joyce; Thriller i Greene; Teatri absurdit: Becket
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të identifikojnë dhe gjurmojnë zhvillimet në letërsinë britanike nga fillesat në periudhën moderne, duke shpjeguar lëvizjet letrare, historike , filozofike, shoqërore, dhe teologjike kyçe dhe duke eksploruar se si këto lëvizje janë pasqyruar në letërsinë përfaqësues të kohës.
2Të kuptojnë termat letrarë , tematikën kryesore, dhe parimet kritike dhe t’i përdorin ato për të analizuar vepra të veçanta të letërsisë britanike sipas periudhave kohore të përcaktuara.
3Të shprehin gjithë vizionin / qasjet dhe të kuptuarin në letërsinë dhe kulturën e çdo periudhe duke e analizuar atë përmes një stili të qartë shpjegues.
4Të vlerësojnë letërsinë, gjuhën dhe imagjinatën; të zhvillojnë një pasion për to; të vlerësojmë aftësinë e letërsisë për të shprehur ndjenja, kultivuar imagjinatën, dhe të parashtrojnë faktet si njerëz.
5Të kultivojnë kapacitetin e tyre për të gjykuar vlerën estetike dhe etike të teksteve letrare - dhe të jenë në gjendje të artikulojnë standardet mbi të cilën mbështeten vendimet e tyre; të vlerësojnë përdorimin shprehës të gjuhës si një veprimtare themelore dhe mbështetëse e njeriut e cila e përgatit lexuesve dhe shkrimtarëve të mësuar.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize220
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 155
Gjysmë finale 100
Provimi final 11515
Të tjera 21020
Ngarkesa totale e orëve 146
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.84
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)