Emri i Lëndës : Teoria e Gjuhësisë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 521-1 A 3 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs do të trajtojë teorinë e linguistikës në përgjithësi dhe asaj Angleze në veçanti. Studentët do të mësojnë në mënyrë më të detajuar rreth degëve të gjuhësisë përkatësisht, fonetikës e fonologjisë, morfologjisë e sintaksës, semantikës dhe pragmatikës si dhe linguistikës historike.
Objektivat Qëllimi i këtij kursi është të pajisi studentët me dije të avancuara përtej nivelit të hyrjes rreth teorisë gjuhësore dhe degëve te saj: fonetikën, morfologjinë, sintaksën, semantikën dhe pragmatikën. Theks të veçantë do të vihet në strukturën e Anglishtes.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në teorinë e linguistikës.
2Fonetika. Prodhimi dhe perceptimi i bisedës. Problemet në fonetikë.
3Fonologjia: Proçeset fonologjike në Anglisht.
4Çështje problematike dhe ushtrime në fonologji
5Morfologjia e Anglishtes e krahasuar me grupe gjuhësore të tjera
6Struktura sintaksore e Anglishtes
7Gramatika universale dhe variacioni gjuhësor. Tipologjitë Universale
8Provimi gjysmëfinal
9Çështje problematike në sintaksë
10Semantika. Kuptimi i pjesëve dhe në tërësi. Çështje problematike.
11Pragmatika. Gjuha dhe konteksti. Maskimet deiksis etj
12Gjuhësia historike. Investigimi i gjuhëve të panjohura
13Gjuhësia dhe lidhja e saj me shkencat e tjera. Diskutime
14Gjuhësia dhe lidhja e saj me shkencat e tjera. Diskutime
15Përmbledhje
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të familjarizohen me ngjashmëritë dhe ndryshimet në gjuhë të ndryshme
2Studentët do të jenë të aftë të analizojnë strukturën e gjuhës Angleze
3Studentët do të njihen me principet dhe problematikën e sotme në fonologji, sintaksë, semantikë dhe pragmatikë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 21020
Ngarkesa totale e orëve 151
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.04
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)