Emri i Lëndës : Seminar Pasuniversitar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 511-1 C 3 4 0 0 4.00 8
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë kurs studentët do të kenë mundësinë të dëgjojnë dhe diskutojnë në auditor rreth temave dhe diskutimeve bashkekohere ne fushen e gjuhes dhe letersisë angleze.
Objektivat Objektivi i këtij kursi është të thellojë aftësitë kritike dhe analitike të studentit dhe të jetë në gjendje të vlerësojë kërkimin në këtë fushë .
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kurs. Debatet bashkëkohore në linguistikë
2Vlerësimi i kërkimit akademik në këtë drejtim
3Vlerësimi i kërkimit akademik në fushën e linguistikës
4Debate bashkëkohore në letërsinë angleze
5Vlerësimi i kërkimit akademik në fushën e letërsisë angleze
6Debate bashkëkohore në letërsinë amerikane
7Vlerësimi i kërkimit akademik në fushën e letërsisë amerikane
9Debate Bashkëkohore në përkthimin e letërsisë
10Vlerësimi i kërkimit akademik në fushën e përkthimit të letërsisë
11Vlerësimi në temat e doktoratës
12Tema në Gjuhë dhe Letërsi Angleze, të ftuar.
13Zgjedhja e një fushe dhe një teme
14Diskutimi i metodologjisë së kërkimit
15Aplikime, prezantime
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Aftësi për të analizuar dhe vlerësuar në mënyrë kritike tematikën e literaturës së shkruar në këtë fushë
2Aftësi për të vlerësuar metodologjinë e punimeve në këtë fushë
3Aftësi për vlervsimin e llojeve të ndryshme të kërkimit shkencor
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte550
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 51575
Gjysmë finale 000
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 201
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 8.04
ECTS 8

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)