Emri i Lëndës : Teoria e Gjuhësisë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 521-1 A 3 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs do të trajtojë teorinë e linguistikës në përgjithësi dhe asaj Angleze në veçanti. Studentët do të mësojnë në mënyrë më të detajuar rreth degëve të gjuhësisë përkatësisht, fonetikës e fonologjisë, morfologjisë e sintaksës, semantikës dhe pragmatikës si dhe linguistikës historike.
Objektivat Qëllimi i këtij kursi është të pajisi studentët me dije të avancuara përtej nivelit të hyrjes rreth teorisë gjuhësore dhe degëve te saj: fonetikën, morfologjinë, sintaksën, semantikën dhe pragmatikën. Theks të veçantë do të vihet në strukturën e Anglishtes.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në teorinë e gjuhësisë _ Gjuha njerëzore dhe funksionet e saj _ disiplinat kryesore mikro - gjuhësore dhe makro- gjuhësore
2Morfologjia : Studimi i strukturës së fjalës _ Fonetika dhe Transkriptimi fonemik _ Fonologjia : studimi i strukturës së tingujve
3Morfologjia : _Fonetika _ Fonologjia : ( ushtrime të përzgjedhura )
4Sintaksa : Studimi i strukturës së fjalisë _ Semantika : Studimi i kuptimit gjuhësor _ Variacionet gjuhësore: stilet, dialektet, variantet
5Sintaksa _ Semantika : ( ushtrime të përzgjedhura )
6Variacionet gjuhësore: stilet, dialektet, variantet ( ushtrime të përzgjedhura )
7Përsëritje
8Provimi gjysmëfinal
9Komunikimi dhe Shkenca Njohëse: __ Pragmatika: Studimi i përdorimit të gjuhës dhe komunikimit
10Pragmatika : fjalimet, ligjërimi , referenca ( ushtrime të përzgjedhura )
11Psikolinguistika : Fjalësimi dhe të kuptuarit _ Njohja , Kompetenca , Performanca
12Gjuhësia e Aplikuar : përvetësimi i gjuhës te fëmijët _ Neuro - gjuhësi : Anatomia e trurit të njeriut
13Gjuhësia Kompjuterike: Teknologjia , Përkthimi Kompjuterik dhe Njeriu
14Përsëritje
15Projekte
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët njihen me konceptet themeore të teorisë së gjuhësisë
2Studentët pajisjen me njohuritë bazë mbi disiplinat mikro - gjuhësore dhe makro- gjuhësore
3Studentëve ndërgjegjësohen mbi çështjet gjuhësore dhe rëndësinë e saj në ditët e sotme
4Studentët fitojnë kompetencë dhe aftësi të plota në dallimin mes disiplinave
5Studentët aftësohen në analizën dhe gjykimin e hollë në çështjet mikro - gjuhësore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 188
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 151
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.04
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)