Emri i Lëndës : Letërsi dhe Kulturë Angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 411-1 B 1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë shqyrton një shumëllojshmëri tekstesh letrare Britanike që nga Lufta e Parë Botërore deri më sot, duke përfshirë shkrimtarë Anglez, Uelsian, Skocez, dhe Irlandez. Tekstet do të vihen në kontekstet sociale, politike dhe shoqërore të kohës së tyre dhe do të analizohen në mënyrën se si ato rindërtojnë koncepte të identitetit kombëtar dhe kulturor
Objektivat -Marrja e njohurive rreth zhanreve të ndryshëm të letërsisë Britanike. -Analizimi i teksteve letrare në bazë të teorive kulturore. -Diskutimi rreth elementëve të ndryshëm kulturor në shoqërinë Britanike. -Ekzaminimi i veprave të ndryshme Angleze në bazë të backgroundit të tyre politik, social dhe kulturor. -Vlerësimi i rëndësisë së teorisë në kuptimin dhe analizimin e teksteve kulturore
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në letërsi. Sundimi anglez. Periudha e anglishtes së vjetër dhe të mesme në gjuhë dhe kulturë. Pushtimi Romak. Letërsia Mesjetare : Lirikat e Beowulf ; G. Chaucer’s The Canterburry tales,
2Diskutime rreth Letersise se vjeter dhe Mesjetare; Rilindja angleze dhe Illuminizmi: J. Milton;
3Dramaturgjia para Shakespeare; Ch. Marlowe: Dr Faustus ; W. Shakespeare_ Jeta dhe vepra ; dramaturgjia _Gjuha dhe vështirësite e saj;
4W. Shakespeare_ Veprimtaria Letrare: klasika: Romeo dhe Xhulieta_ Karakteret përballë njëri-tjetrit _ Qëndrime kritike dhe analizë
5Poezia Metafizike: karakteristikat sociale, ekonomike, dhe letrare _ J. Donne; A. Marvell; R. Herrick
6Periudha Elisabetiane ; Periudha Puritane dhe ajo e Restaurimit – rënia e dramës
7Përsëritje
8Provim gjysmëfinal
9Poezia klasike: J. Dryden; Poezia Viktoriane: Browning; Bronte; Wordsworth; Poezia Romantike: Byron; Burns, Blake, Shelley; Keats
10Letërsia Klasike “Age of Enlightenment”: J. Swift : Gulliver’s Travel; D. Defoe : Robinson Crusoe;
11Proza post-viktoriane ose modernistët e parë : O. Wilde: The importance of being Ernest ;
12Swift’s Gulliver perballe Defoe’s Robinson Crusoe perballe Wilde’s Ernest ; _ Letërsia në luftrat botërore
13Letërsia moderne : D.H. Lawrence: The Horse Dealer's Daughter; V. Woolf: A profession for women;
14Stream of Consciousness Technique: G.B. Shaw: Mrs Warren’s profession & J. Conrad: Heart of Darkness;
15Impresionizmi i J. Joyce: Ulysses; Thriller i G. Greene: The comedians; Teatri absurdit: S. Becket : Waiting for Godot
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të identifikojnë dhe gjurmojnë zhvillimet në letërsinë britanike nga fillesat në periudhën moderne, duke shpjeguar lëvizjet letrare, historike , filozofike, shoqërore, dhe teologjike kyçe dhe duke eksploruar se si këto lëvizje janë pasqyruar në letërsinë përfaqësues të kohës.
2Të kuptojnë termat letrarë , tematikën kryesore, dhe parimet kritike dhe t’i përdorin ato për të analizuar vepra të veçanta të letërsisë britanike sipas periudhave kohore të përcaktuara.
3Të shprehin gjithë vizionin / qasjet dhe të kuptuarin në letërsinë dhe kulturën e çdo periudhe duke e analizuar atë përmes një stili të qartë shpjegues.
4Të vlerësojnë letërsinë, gjuhën dhe imagjinatën; të zhvillojnë një pasion për to; të vlerësojmë aftësinë e letërsisë për të shprehur ndjenja, kultivuar imagjinatën, dhe të parashtrojnë faktet si njerëz.
5Të kultivojnë kapacitetin e tyre për të gjykuar vlerën estetike dhe etike të teksteve letrare - dhe të jenë në gjendje të artikulojnë standardet mbi të cilën mbështeten vendimet e tyre; të vlerësojnë përdorimin shprehës të gjuhës si një veprimtare themelore dhe mbështetëse e njeriut e cila e përgatit lexuesve dhe shkrimtarëve të mësuar.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize15
Projekte00
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11515
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 151
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.04
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)