Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Koordinator i programit

Dr. Albana Çekrezi

 

[email protected]

Bordi Shkencor


Dr. Irena Shehu ishehu@@beder.edu.al 
 
Dr. Edona Llukacaj ellukacaj@beder.edu.al 
 
Dr. William K. Martin wmartin@beder.edu.al
 
 

Kohëzgjatja e studimeve

Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze përbëhet nga tre vite akademike të ndara në gjashtë semestra

Numri i Krediteve (Sistemi Evropian i Transferimit të Krediteve)

Sistemi Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze pëbëhet nga 180 ECTS, 1 ECTS=25 ORË

Titulli i Diplomës

Në përfundim të programit, studentëve u jepet Diplomë Bachelor - Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Mundësitë e Punësimit

Të diplomuarit e programit Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze mund të kryejnë detyrat e mëposhtme:

  • Mësues të Gjuhës Angleze në shkolla publike dhe/ose private, profili cikël i ulët
  • Përkthyes në administratën publike dhe/ose organizata vendase dhe/ose ndërkombëtare
  • Punonjës kërkimor në universitet
  • Ndërmjetësues komunikimi në kompani publike e private që ushtrojnë veprimtari ekonomike e tregtare me palë anglishtfolëse
  • Përkthyes dhe/ose redaktues në media
  • Komunikues ndërkulturor në fushën e turizmit
  • Specialist i marrëdhënieve ndërkulturore në organizata qeveritare dhe/ose OJF të ndryshme
  • Mediator i marrëdhënieve midis vendit tonë dhe vendeve të huaja në institucione publike dhe/ose private