Emri i Lëndës : Historia e Kritikës Letrare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 357-1 D 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs do t'i njohë studentët me historinë e kritikës letrare. Në qendër do të jenë çështjet që lidhen me letërsinë dhe kritikën duke studjuar mendimet e kritikëve të ndryshëm , si dhe studimi I teorive më kryesore dhe zbatimit të tyre.
Objektivat Studentët do njihen me shkrimatrët idetë e të cilëve kanë kontribuar në kritikën letrare, Studentët do të kenë një kuptim më të thellë të parimeve kryesora të lidhura me teorinë letrare/ Studentët do të shprehin parimet e tyre personale në lidhje më teorinë dhe kritikën në letërsi. Studentët do demonstrojnë nëpërmjet punëve më shkrim dhe commenteve në klasë aftësitë e tyre për të zbatuar teoritë e ndryshme në veprat letrarare. Studentët do shkruajnë një punim ku do demonstrojnë aftësitë e tyre për të krahasuar dhe sintetizuar teoritë e paraqitura.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kritikën letrare
2Plato:Republika
3Aristoteli: Poetika
4Horaci: Arti i poezisë
5Longinus: Mbi më të lartën
6Dante. Sidney: Poezia
7Dryden: mbi poezinë
8Provim Gjysmëfinal
9Pope: ese mbi kritikën. Johnson: Rreth Shekspirit
10Wordsworth: mbi baladat
11Arnold: Roli i kritikës në kohët e sotme
12Taine: nga historia e literaturës Angleze
13Arti i prozës
14Arti i prozës
15Përmbledhje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja e shkrimtarëve idetë e të cilëve kanë kontribuar në kritikën letrare
2Kuptimi i principeve të lidhura me teorinë letrare
3Formulimi i principeve personale në lidhje me teorinë dhe kritikën në letërsi
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11212
Të tjera 2714
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)