Emri i Lëndës : Histori dhe Kulturë Britanike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 315-1 A -1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs ka për qëllim tu mësojë studentëve elementët kryesore të Historisë dhe kulturës Britanike.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje
2Koha
3Të përshëndesim njëri tjetrin
4Humori
5Kodet gjuhësore të klasës
6Telefoni celular
7Biseda shoqërore
8Provim Gjysmëfinal
9Shtëpia
10Shtëpia
11Të ngasësh makinën
12Puna
13Loja
14Ushqimi
15Ritet e kalimit
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Tu mësojë studentëve rëndësinë e klasës sesi mendojnë dhe sillen anglezët
2Tu mësojë studentëve historinë britanike nga fundi i pushtimit Romak deri në Revolucionin Industrial
3Ti lejojë studentët të vlerësojnë dhe kuptojnë sesi historia ka influencuar në shoqërine e sotme dhe formimin e sitemit politik në britani
4Ti tregoje studenteve sesi anglezët ndërveprojnë dhe pse ata zgjedhin forumet dhe mënyrat sesi shprehen
5Të jenë të aftë të identifikojnë sesi kultura e tyre dhe ajo britanike është e ndryshme dhe të bëjnë pyetje rreth ngjashmerive dhe ndryshimeve të ketyre kulturave
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte115
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 135
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.4
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)