Emri i Lëndës : Aftësi Gjuhësore Akademike II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 112-1 B 2 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Silabusi i këtij kursi ka një strukturë shumë dimensionale që përfshin gramatikë dhe fjalor të ndërthurur tek aftësitë e të dëgjuarit, të folurit, të shkruarit dhe të lexuarit. Për sa i përket leximit do të theksohet kuptimi i tij, njohja e fjalorit dhe leximi më i gjerë. Ky kurs ka si qëllim të zhvillojë aftësitë e të mësuarit të studentëve duke i përfshirë ata në detyra, duke i lënë të punojnë në mënyrë të pavaruar me fjalor apo edhe burime të tjera gjuhësore. Kursi ka si qëllim të zhvillojë aftësitë gjuhësore të studentëve dhe sidomos aftësitë e leximit dhe shkrimit. Tekstet e këtij kursi do të ndihmojnë studentët të përmirësojnë aftësinë e të kuptuarit në fusha të ndryshme (p.sh shkenca sociale, shkenca natyrore dhe shkencat humane) me metoda të ndryshme të diskursit( p.sh interpretim, tregim dhe argumentim). Studentët do të zhvillojne aftësitë e mendimit kritik nëpermjet konkluzioneve dhe aftësive për të formuluar pyetje. Tekstet përfshijnë aspekte kulturore të vendeve anglisht folëse e më tej duke ndihmuar edukimin ndërkulturor të studentëve. Shkrimi është zhvilluar nëpërmjet studimit më të thellë të strukturës gramatikore dhe praktikës së teknikave të shkrimit të paragrafëve dhe sidomos eseve pesë paragrafëshe. Studentët përmirësojnë aftësinë e tyre në formimin e fjalive të tipeve të ndryshme.
Objektivat Kursi ka për qëllim: - Të zhvillojë aftësitë verbale dhe të lexuarit të studentëve - Të përmirësojë përdorimin dhe përvetësimin e fjalorit duke mësuar strategji gjatë leximit - Të mësojë si të shkruajnë letra, njoftime dhe tregime - Të zhvillojë njohuritë e artikujve leksikore duke përfshirë foljet dhe renditjet e tyre - Të zhvillojë aftësitë e ndërveprimit shoqëror të studentëve nëpërmjet mësimit sesi të nisin një bashkëbisedim dhe si të japin opinione
Programi i Lëndës
JavaTema
1Kush jemi ne? Të ndryshëm por të njëjtë. Koha e tashme dhe e shkuar
2Letra informale, Fletore pune
3Të tejkalojmë kufijtë. Si të ndërtojmë një njeri Bionic. Koha e ardhme
4Të shkruajmë, Fletore pune
5Të zgjerojmë horizontin, Ndërmarrës të rinj që lënë gjurmë, Format infinitive /-ing
6Të shkruajmë letra/email formale/gjysmë formale, Fletore pune
7Përsëritje
8Provim Gjysmëfinal
9Cështje shëndetësore, Foljet Modale
10Të shkruajmë një ese të bazuar në të dhëna, Fletore pune
11Cështje për tu shqetësuar, Investigimi I krimeve mjedisore, Të shkruajmë raporte, Fletore pune
12Bota materiale, Ese Pro dhe Kundër
13Rikthim në natyrë, Të shkruajmë një tekst narrativ
14Arti I Argëtimit,Të riskosh jetën dhe gjymtyrët,Të shkruajmë një përmbledhje
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë ligjëratat e gjata dhe leksionet dhe do të studiojnë pjesët komplekse të argumentit në gjuhën angleze.
2Studentët do të jenë në gjendje të lexojnë artikuj dhe tekste në gjuhën angleze në lidhje me tema të përkohshme në të cilat shkrimtari ka përdorur një këndvështrim apo qëndrim të vecante.
3Studentët do të jenë në gjendje të marin pjesë në diksutimet akademike në gjuhën angleze, të prezantojnë në shkallën e duhur përshkrimet e detajuara dhe të mbrojnë një këndvështrim të caktuar duke përmendur avantazhe dhe disavantazhe të ndryshme.
4Studentët do të jenë në gjendje të mbajnë shënime dhe të shkruajnë ese dhe përmbledhje në gjuhën angleze.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 122
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 3618
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)