Emri i Lëndës : Histori dhe Kulturë Britanike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 315-1 B 5 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs ka për qëllim tu mësojë studentëve elementët kryesore të Historisë dhe kulturës Britanike.
Objektivat Ky kurs synon: 1. Tu mësojë studentëve rëndësinë e klasës sesi mendojnë dhe sillen anglezët 2. Tu mësojë studentëve historinë britanike nga fundi i pushtimit Romak deri në Revolucionin Industrial 3. Ti lejojë studentët të vlerësojnë dhe kuptojnë sesi historia ka influencuar në shoqërine e sotme dhe formimin e sitemit politik në britani 4. Ti tregoje studenteve sesi anglezët ndërveprojnë dhe pse ata zgjedhin forumet dhe mënyrat sesi shprehen 5. Të inkurajojnë studentët të bëjnë pyetje dhe të nxjerrin konkluzione rreth kulturës së tyre dhe të bëjnë krahasimin me kulturën britanike 6. Tu mësojë studentëve esencën e Englishness 7. Tu mësojë studentëve cfarë efekti ka apo nuk ka globalizmi në Englishness
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje
2Koha
3Të përshëndesim njëri tjetrin
4Humori
5Kodet gjuhësore të klasës
6Telefoni celular
7Biseda shoqërore
8Provim Gjysmëfinal
9Shtëpia
10Shtëpia
11Të ngasësh makinën
12Puna
13Loja
14Ushqimi
15Ritet e kalimit
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Tu mësojë studentëve rëndësinë e klasës sesi mendojnë dhe sillen anglezët
2Tu mësojë studentëve historinë britanike nga fundi i pushtimit Romak deri në Revolucionin Industrial
3Ti lejojë studentët të vlerësojnë dhe kuptojnë sesi historia ka influencuar në shoqërine e sotme dhe formimin e sitemit politik në britani
4Ti tregoje studenteve sesi anglezët ndërveprojnë dhe pse ata zgjedhin forumet dhe mënyrat sesi shprehen
5Të jenë të aftë të identifikojnë sesi kultura e tyre dhe ajo britanike është e ndryshme dhe të bëjnë pyetje rreth ngjashmerive dhe ndryshimeve të ketyre kulturave
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final30
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final70
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 050
Gjysmë finale 133
Provimi final 155
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 114
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.56
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)