Emri i Lëndës : Analizë Teksti II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 212-1 B 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda "Analizë teksti II" nxit zhvillimin e shprehive që kërkohen të zotërohen nga studentët në nivelin e avancuar. Ky nivel kërkon nga studentët të përdorin strukturën gjuhësore rrjedhshëm dhe saktë në situata shoqërore, të zhvillojnë katër shprehitë e domosdoshme gjatë komunikimit në Gjuhën Angleze. Gjithashtu ata do të ushtrohen të shkruajnë tekste të llojeve të ndryshme, si letra, raporte, artikuj, fletë-palosje, etj.
Objektivat - Të pajisë studentët me njohuri të avancuara mbi leximin, shkrimin, dëgjimin dhe të folurën në gjuhën Angleze. - Të qartësojë çështjet problematike për nxënësit shqiptarë. - Të mundësojë përdorimin e saktë të gjuhës në nivel të avancuar në shkrim dhe të folur
Programi i Lëndës
JavaTema
1Leximi vertikal për marrjen e informacionit. Të kuptuarit e një informacioni të caktuar. Shprehje frazore. Letra joformale
2Lexim horizontal për marrjen e informacionit përkatës. Të kuptuarit e një informacioni të caktuar. Plotesim fjalish.Cloze. Formim flalesh.
3Lexim horizontal për marrjen e informacionit përkatës. Të kuptuarit e qëndrimit të folësit. Stili dhe regjistri i shkrimit.
4Ndërveprimi shoqëror. Të kuptuarit e qëndrimit të folësit. Foljet frazale, ligjerata e zhdrejtë
5Fjali komplekse. Sinonime, antomime. Reklamat
6Raportim. Proverba, idioma. Lidhesa.
7Përmbledhje, raportim. Krahasime, referenca. Aktivitete me fjalorin. Lexim i teksteve të gjata.
9Fjalëformim. Strategji per te nxjerre konkluzione.
10Aftësia për të shprehur opinione. Përmbledhja e ligjeratave.
11Aftësia për të dialoguar për tematika të caktuara. Fjalor i temave specifike
12Shkrimi i raporteve, broshurave, eseve.
13Skica, projekt propozime.
14Korrigjimi i gabimeve dhe vetëvlerësimi.
15Përsëritje
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të flasin, shkruajnë, dëgjojnë dhe lexojnë tekste në nivel të avancuar.
2Studentët do të përdorin gjuhën saktësisht në katër shprehitë.
3Studentët do të përdorin Anglishten akademike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 2510
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)