Emri i Lëndës : Aftësi Gjuhësore Akademike II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 112-1 B 2 5 0 0 5.00 7
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Silabusi i këtij kursi ka një strukturë shumë dimensionale që përfshin gramatikë dhe fjalor të ndërthurur tek aftësitë e të dëgjuarit, të folurit, të shkruarit dhe të lexuarit. Për sa i përket leximit do të theksohet kuptimi i tij, njohja e fjalorit dhe leximi më i gjerë. Ky kurs ka si qëllim të zhvillojë aftësitë e të mësuarit të studentëve duke i përfshirë ata në detyra, duke i lënë të punojnë në mënyrë të pavaruar me fjalor apo edhe burime të tjera gjuhësore. Kursi ka si qëllim të zhvillojë aftësitë gjuhësore të studentëve dhe sidomos aftësitë e leximit dhe shkrimit. Tekstet e këtij kursi do të ndihmojnë studentët të përmirësojnë aftësinë e të kuptuarit në fusha të ndryshme (p.sh shkenca sociale, shkenca natyrore dhe shkencat humane) me metoda të ndryshme të diskursit( p.sh interpretim, tregim dhe argumentim). Studentët do të zhvillojne aftësitë e mendimit kritik nëpermjet konkluzioneve dhe aftësive për të formuluar pyetje. Tekstet përfshijnë aspekte kulturore të vendeve anglisht folëse e më tej duke ndihmuar edukimin ndërkulturor të studentëve. Shkrimi është zhvilluar nëpërmjet studimit më të thellë të strukturës gramatikore dhe praktikës së teknikave të shkrimit të paragrafëve dhe sidomos eseve pesë paragrafëshe. Studentët përmirësojnë aftësinë e tyre në formimin e fjalive të tipeve të ndryshme.
Objektivat Kursi ka për qëllim: - Të zhvillojë aftësitë verbale dhe të lexuarit të studentëve - Të përmirësojë përdorimin dhe përvetësimin e fjalorit duke mësuar strategji gjatë leximit - Të mësojë si të shkruajnë letra, njoftime dhe tregime - Të zhvillojë njohuritë e artikujve leksikore duke përfshirë foljet dhe renditjet e tyre - Të zhvillojë aftësitë e ndërveprimit shoqëror të studentëve nëpërmjet mësimit sesi të nisin një bashkëbisedim dhe si të japin opinione
Programi i Lëndës
JavaTema
1Mësimi 7 Burimet Natyrore, Dëgjim dhe diskutim: Konservimi i ujit, Gramatikë: fjalitë kushtore të përziera, Fjalor: emrat e përbërë, Lexim: Ministri kundër naftës, Gramatikë: shprehja e dëshirave: wish, would rather, fjalor: shprehje me fjalën naftë
2Lexim: Një botë më vete, Fjalor: ndjenja të forta dhe gjuha emotive, Jeta reale: sit ë japim argumenta, Shkrimi I një letre për shtyp shpenzimi i energjisë, fjalë në focus: better, Video: Energjia e ishujve Galapagos
3Prezantime, Përsëritje mësimi 7, Mësimi 8 Lajmet, Fjalor: fotografia, Lexim: Një jetë e shpalosur, Gramatikë: foljet raportuese, diskutim: faktori ndihem mire, Gramatikë: foljet raportuese për strukturën passive, Si të shkruajmë një tregim-lajm
4Lexim: Nga hero në zero,Të menduarit kritik: këndvështrime të ndryshme, fjalë në focus: word, Si të raportojmë çfarë kemi dëgjuar, Shkrim: relacioni i një mbledhjeje, Kuiz 1
5Video: Mali Fuxhi, Përsësitje mësimi 8, Prezantime, Mësimi 9 Njerëz të talentuar, Lexim dhe dëgjim: Një njeri I zakonshëm, Fjalor: Karriera, Gramatikë: përdorimi ose jo i nyjes, Dëgjim: shtyrja e kufijve, Gramatikë: fjalitë lidhore dhe lidhore të shkurtuara
6Lexim: Mbreti vetë, mendimi kritik: shqyrtimi i fakteve, fjalë në focus: long, Jeta reale: sit ë përshkruajmë aftësi. Talente dhe eksperienca, Networku professional, sit ë përgatisim një profil online, aftësimi për të shkruar shkurtimisht
7Video: Mbretëresha e Egjiptit, Debat : Talenti dhe suksesi, Përsëritje mësimi 9, Prezantim projektesh
8Provim Gjysmëfinal
9Mësimi 10 Zakonet dhe sjelljet, Lexim: mizore të jesh njerëzor, Fjalor: edukimi I fëmijëve, Gramatikë: struktura të veprimeve rutinë, Dëgjim: çështje shijesh, Gramatikë: zakonet në të shkuarën:used to, would, Fjalor dhe diskutim: ushqimi dhe zakonet e të ngrënit
10Lexim: gjuhë universal, fjalë në focus: common, Fjalor: dasmat, Jeta reale: sit ë përshkruajmë traditat, Shkrim: sit ë shkruajmë një email joformal, Video: të hash insekte, Përsëritje mësimi 10, Prezantime
11Mësimi 11 Dija dhe të mësuarit, Lexim: Ruajtja e njohurive, Gramatikë: could, be able to, Fjalor: të nxënit, Dëgjim dhe diskutim: kujtesa, Gramatikë: e ardhmja e shkuar, fjalë në fokus: learn
12Lexim: kush është I zgjuar? Mendimi kritik: si të ritheksojmë mendimin, Jeta reale: sit ë marrim sqarime, Shkruarja e një emaili për sqarim keqkuptimi, , Video: shamani i Paraguaj, Quiz 2
13Prezantime, Mësimi 12 Ekonomia, Lexim: Të kursesh për ditë të vështira, Gramatikë: ndajfolje: too, as well, also, Fjalor: paratë, Fjalor dhe dëgjim: punë shtëpie, Gramatikë: have/get sth done,
14Lexim: ekonomia dhuratë, fjalë në fokus: hard, Jeta reale: bisedimet dhe negociata, Shkrim përgatitja e një raporti, aftësi shkrimi: nëntitujt dhe nëndarjet
15Video: Japonia, Bisedë mes brezash, përsësritje mësimi 12, prezantime
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mund të kuptojnë dhe komentojnë tekste komplekse bazuar në argumente të veçanta e me tematikë të ndryshme
2Studentët do të kuptojnë kuptimet e pashprehura ne tekste të gjata e te komplikuara, do të jenë në gjendje të shprehen spontanisht dhe rrjedhshëm për tema të ndryshme
3Studentët do të përdorin strategji argumentative dhe gjuhësore si skica, shkrim i lire, editim, etj për të prodhuar tekste me shkrim
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize220
Projekte510
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final65
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final35
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 6212
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 3515
Ngarkesa totale e orëve 173
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.92
ECTS 7

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)