Emri i Lëndës : Aftësi Gjuhësore Akademike II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 112-1 B 2 5 0 0 5.00 7
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Plani mësimor i kësaj lënde ka një strukturë të shumë anshme, e cila përfshin gramatikën, fjalorin, integrimin si dhe të dëgjuarit, të folurit, të shkruarit dhe të leximit. Në të lexuarit do të theksohen strategjitë e të kuptuarir dhe mësimit e zgjerimit të fjalorit. Studenti do të zhvilliojë aftësitë e të mësuarit përmes përfshirjes së tij në detyra të ndryshme, dhe punë autonome me fjalor burime të tjera gjuhës. Ky kurs synon përmirësimin e aftësive gjuhësore të nxënësve dhe sidomos aftësi në lexim të kuptuarit. Tekstet për këtë kurs do të ndihmojë nxënësit të përmirësojë të kuptuarit të temave të ndryshme dhe fushave të studimit (p.sh., shkenca shoqërore, shkenca natyrore, dhe humane) me mënyrat e ndryshme të diskursit (p.sh., tregim, transmetim, dhe argumentim). Studentët do të zhvillojnë të menduarit kritik përmes rëndësisë që i është dhënë inferencës gjatë gjithe simestrit. Tekstet e perdorura mbulojne mbulojnë aspektet kulturore te vendeve anglishtfolese për të ndihmuar edukimin e tyre ndërkulturor. Shkrimi është zhvilluar përmes një studim më të thellë e strukturave gramatikore dhe nëpërmjet praktikës më tej në shkrim, teknikat e paragrafeve dhe, sidomos, shkrimit te eseve me pese paragrafe. Studentët do te permiresojne aftësite e tyre për të shkruar një shumëllojshmëri fjalish dhe do të angazhohen në kritikë e punes se shokut dhe editime te teksit.
Objektivat Kursi ka për qëllim të: - Të zhvillojnëaftesite e te folurit dhe te lexuarit leximin - Të përmirësojë përdorimin e strategjive të nxënit te fjalorit gjate leximit dhe aktiviteteve specifike të caktuara për mësim fjalorin. - Zhvillimin e nxënësve aftësive per proceset bazë të leximit të kuptuarit dhe përdorimin e aftësive efektive për të kuptuar materialet e leximit. - Përmirësimin e aftësive të nxënësve në identifikimin e tiparet dalluese të paragrafeveve, dhe përdorimi i tyre në kontekstin e të shkruarit. - Të bëjë studentët të demonstrojnë kuptimin e strukturave të ndryshme gramatikore në të folur dhe të shkruar: Studentët do të shpjegojnë dhe përdorin teknikat për të shkruar paragrafë, ese, ditar, letër dhe të shkruarit krijues dhe për të theksuar rëndësinë e redaktimit me shkrim. - Të bëjë studentët të diskutojnë, debatojnë në lidhje me tema të ndryshme shoqërore dhe akademike duke përdorur gjuhën angleze gramatikisht korrekte.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Extremet. Leximi: nxënia e fjalorit. Gramatikë. Fjalitë e përbëra. Shkrimi dhe leximi:përshkrim i vendeve
2Gjërat nuk janë ashtu siç kanë qenë. Gramatikë: përshkrimi i zakoneve, përdorimi i be used to doing. Të folurit: diskutim. Shkrimi: të shkruash për të folur
3Gjërat nuk janë ashtu siç kanë qenë: ushtrime.
4Përsëritje. Ese: përshkrimi i një personi që ka lënë mbresa të thella në jetën tuaj
5Rrezikimi i jetës. Gramatikë: foljet modale. Shkrim i letrave formale dhe joformale
6Ushtrime. Shkrim në klasë
7Përsëritje
8Provim Gjysmëfinal
9Në ëndrrat tuaja. Leximi foljet modale. Të folurit: diskutim rreth ëndrrave
10Në ëndrrat tuaja: Ushtime. Shkrim rreth ëndrrave
11Nuk është kurrë vonë. Gramatikë: hipoteza. Të folurit: biseda. Skrimi i tregimit
12Ushtrime. Lexim
13Ushtrime. Lexim
14Lexim ekstensiv
15Përmbledhje e gramatikës. Shkrim esesh
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të përmirësojë përdorimin e strategjive të nxënit te fjalorit gjate leximit dhe aktiviteteve specifike të caktuara për mësim fjalorin.
2Përmirësimin e aftësive të nxënësve në identifikimin e tiparet dalluese të paragrafeveve, dhe përdorimi i tyre në kontekstin e të shkruarit.
3Të bëjë studentët të diskutojnë, debatojnë në lidhje me tema të ndryshme shoqërore dhe akademike duke përdorur gjuhën angleze gramatikisht korrekte.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize220
Projekte39
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final59
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final41
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 339
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 2510
Ngarkesa totale e orëve 175
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 7
ECTS 7

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)