Course Title : Technology Use and Preparation of Didactic Materials
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
EDU 417-1 A -1 2 2 0 3.00 6
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description Ky kurs u mundëson studentëve informacion/botëkuptim të përgjithshëm të proçeseve, praktikave dhe efekteve të përfshirjes së teknologjive në procesin e mësimdhënies dhe kryesisht atë të mësimit të gjuhëve të huaja. Zhvillimin e pikëpamjeve pozitive përsa i përket përdorimit të teknologjive në mbështetje të të mësuarit gjatë gjithë jetës.
Objectives Në fund të këtij kursi, studenti do të jetë në gjendje: 1. Të shpjegojë konceptin e tekonlogjive mesimore. 2. Të shpjegojë objektivat e projektimeve te materialeve. 3. Të diskutojë për rëndësinë e aktiviteteve edukative dhe vlerësimin e organizatave arsimore. 4. Të shpjegojë mënyrat e vlerësimit të aktiviteteve edukative. 5. Të realizojë vlerësimin e aktiviteteve arsimore në lidhje me notat edukative. 6. Të përcaktojë rolet e administratorëve arsimorë dhe mësuesit në vlerësimit arsimor.
Course Outline
WeekTopics
1Syllabus Presentation
2Education, Learning and its styles.
3Using Beautiful.AI for the preparation of the materials
4Using Google Forms in education
5Distributing Course Materials to Students
6Teaching Methods
7Helping Students Learn Through Experience
8Midterm exam
9Assessing and Managing Team performance
10Promoting Collaborative Learning
11Improving Student Writing
12Identifying Plagiarism
13Developing Student Research Skills
14Using assessment and Feedback to Improve Learning
15Distributing Course Materials to Students
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Students will investigate the challenge of helping students see the relevance and connectedness of idea and activities in ways that help them struct their knowledge
2We will discuss various opportunities to address the problems associated with student writing quality
3We will compare the traditional mechanism for distributing course material and technology solutions, which include Web posting, Email, and Online Assessment.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms130
Quizzes00
Projects120
Term Projects00
Laboratory110
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade60
Contribution of final examination to overall grade40
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 149126
Assignments 224
Midterms 155
Final examination 188
Other 199
Total Work Load 216
Total Work Load / 25 (hours) 8.64
ECTS 9

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)