Course Title : Theories and Approaches to Teaching English Language
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
ELL 423-1 B 1 4 0 0 4.00 6
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language English
Course Level
Description Kursi ofron njohuri teorike dhe praktike rreth metodologjisë së mësimdhënies së gjuhës Angleze. Në pjesën e parë qasjet kryesore do të diskutohen gjerësisht ndërsa në të dytën do të nënvizohen aplikimet në fushën e mësimdhënies së dëgjimit dhe të folurës në gjuhën Angleze.
Objectives Studentët do të njihen me qasjet dhe teoritë më të rëndësishme në metodat e mësimdhënies së gjuhës Angleze(ELT). Studentët do të diskutojnë situatat mësimore që përputhen me karakteristikat e këtyre qasjeve. Prezantimi dhe zbatimin e metodave dhe materialeve në mësimdhënien e të dëgjuarit dhe të folurit. Studenti do të përgatisë dhe paraqesë plane të mësimdhënies së dëgjuarit dhe të folurit.
Course Outline
WeekTopics
1The history of English Language Teaching. Professional acronyms
2Major trends in 20th century language teaching: Grammar translation, audio lingual method, direct method and silent method
3Alternative approaches and methods, communicative approach
4 Task-based and content-based instruction
5Language pedagogy and SLA: an internal perspective
6Human Learning: Multiple Intelligences, learners differences, styles and strategies
7Teaching by principles: intrinsic motivation, teaching and learning issues, personality factors
8Midterm
9Contexts of teaching: Learner variables teaching across ages, and proficiency levels
10Communicative competence, Cross-linguistic influence and learner language
11Techniques, textbooks and technology
12Interactive language teaching
13Integrating the 4 skills: teaching listening and speaking, reading and writing, form-focused instruction
14Forms of assessment and feedback, lifelong learning continuing your teacher education
15students' presentations
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Students will be introduced to approaches and theories relevant to the methods of English Language Teaching (ELT).
2Students will discuss learning situations that match the characteristics of these approaches.
3Students will be able to prepare and submit plans to the teaching of listening and speaking.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms125
Quizzes00
Projects230
Term Projects120
Laboratory00
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade75
Contribution of final examination to overall grade25
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14342
Assignments 31030
Midterms 100
Final examination 11515
Other 000
Total Work Load 151
Total Work Load / 25 (hours) 6.04
ECTS 6

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)