Emri i Lëndës : Teoria e Gjuhësisë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 521-1 A -1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs do të trajtojë teorinë e linguistikës në përgjithësi dhe asaj Angleze në veçanti. Studentët do të mësojnë në mënyrë më të detajuar rreth degëve të gjuhësisë përkatësisht, fonetikës e fonologjisë, morfologjisë e sintaksës, semantikës dhe pragmatikës si dhe linguistikës historike.
Objektivat Qëllimi i këtij kursi është të pajisi studentët me dije të avancuara përtej nivelit të hyrjes rreth teorisë gjuhësore dhe degëve te saj: fonetikën, morfologjinë, sintaksën, semantikën dhe pragmatikën. Theks të veçantë do të vihet në strukturën e Anglishtes. Studentet, gjithashtu , do te fitojne njohuri me ane te kerkimeve te tyre, duke kontribuar keshtu ne rrugen e tyre drejt botes akademike.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në teorinë e gjuhësisë , Gjuha dhe funksionet e saj, disiplinat kryesore mikro - gjuhësore dhe makro- gjuhësore. Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, n. (2014). An introduction to language (10th ed.) Cengage Learning, pg1. chapter 1
2Teori dhe qasje ne Gjuhesi Shcmit, Hans (2012),Linguistic theories, approaches and methods, in Martin Mideke, Timo Muller and Huber Zapf, eds., English and American Studies. Theory and Practice, Stuttgart-Weimar:Metzier, 371-394
3Morfologjia : Studimi i strukturës së fjalës, morfemat, rregullat e fjaleformimit Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, n. (2014). An introduction to language (10th ed.) Cengage Learning, pg33. chapter2
4Sintaksa : Studimi i strukturës së fjalisë : Teoria Gjenerativiste dhe gramatika universale -Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, n. (2014). An introduction to language (10th ed.) Cengage Learning, chapter 3
5Semantika : Studimi i kuptimit gjuhësor _ Variacionet gjuhësore: stilet, dialektet, variantet ; konteksti dhe kuptimi -Ref. 1.Akmajian, A., Farmer, A. K., Bickmore, L., Demers, R. A., & Harnish, R. M. (2010). Linguistics: An introduction to language and communication (6th ed.). MIT press. Chapter 6. Ref.2 Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, n. (2014). An introduction to language (10th ed.) Cengage Learning, pg1. chapter 4
6Pragmatika, si e ndryshon koncepti kuptimin e nje fjalie -Akmajian, A., Farmer, A. K., Bickmore, L., Demers, R. A., & Harnish, R. M. (2010). Linguistics: An introduction to language and communication (6th ed.). MIT press. Chapter 7
7Fonologjia: modelet e kombinimit te tingujve Fonetika: tingujt e gjuhes the sounds of language. -Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, n. (2014). An introduction to language (10th ed.) Cengage Learning, pg1. chapter 1 Chapter 5 and 6
8Provimi gjysmëfinal
9Sociolinguistika: gjuha dhe shoqeria, gjuha dhe arsimi -Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, n. (2014). An introduction to language (10th ed.) Cengage Learning,chapter 7
10Ndryshimet ne gjuhe; klasifikimi i gjuheve; historia gjuhesore e anglishtes -Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, n. (2014). An introduction to language (10th ed.) Cengage Learning, chapter 8
11Pervetesimi i gjuhes; kapaciteti per te mesuar nje gjuhe, roli i mjedisit, bilingualizmi dhe mesimi i nje gjuhe te dyte -Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, n. (2014). An introduction to language (10th ed.) Cengage Learning, chapter 9
12Psikolinguistika ; perpunimi gjuhesor dhe mendja njerezore An Introduction to Psycholinguistics,Second edition Danny D. Steinberg and Natalia V. Sciarini, PEARSON EDUCATION 2006, part II
13Gjuha dhe kompjuteri; gjuhesia kompjuterike dhe aplikimet e saj -Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, n. (2014). An introduction to language (10th ed.) Cengage Learning, chapter 11
14Fillimet e gjuhes, historia e te shkruarit, sistemet moderne te te shkruarit, shkrimi dhe ligjerata -Akmajian, A., Farmer, A. K., Bickmore, L., Demers, R. A., & Harnish, R. M. (2010). Linguistics: An introduction to language and communication (6th ed.). MIT press Chapter 8
15Prezantimi i projekteve
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët njihen me konceptet themeore të teorisë së gjuhësisë
2Studentët pajisjen me njohuritë bazë mbi disiplinat mikro - gjuhësore dhe makro- gjuhësore
3Studentëve ndërgjegjësohen mbi çështjet gjuhësore dhe rëndësinë e saj në ditët e sotme
4Studentët fitojnë kompetencë dhe aftësi të plota në dallimin mes disiplinave
5Studentët aftësohen në analizën dhe gjykimin e hollë në çështjet mikro - gjuhësore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale140
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 111
Gjysmë finale 111
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 138
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.52
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)