Emri i Lëndës : Gjuhë Frënge II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
FFL 202-1 D 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Parler de sa famille
2Les articles définis et indéfinis pour nommer les lieux de la ville; expression
3Grammaire: les prépositions et les articles devant les noms de ville, de pays (à, au, en, aux)
4S'orienter - demander son chemin- se déplacer- se répérer
5S'orienter - prépositions et verbes pour s'orienter dans la ville
6Parler de ses goûts et de ses activités
7Parler de sa profession
8Comprendre un faire part
9Midterm exam
10Vie privée, vie publique: ma famille; événements familiaux (révision des possessifs)
11Décrire une personne (personnalités francophone); les goûts vestimentaires; clichés sur les français et les albanais...
12Les goûts alimentaires: la gastronomie française; Donner une appréciation positive/négative sur un restau...
13Voyages: sensations et souvenirs; climat... ; caractériser un lieu : découvrir la France et ses régions
14Ecrire une lettre de vacances: décrire pays, ville, climat, habitants, goûts alimentaires et vestimentaires
15Les Français et le sport
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Fjalori perkates mbi temat : orientimi, marredheniet shoqerore, familja, vendi ....
2Gramatika : foljet: perdorimi i koheve te se shkuares (e pakryer dhe e kryer); mbiemrat; peremrat dhe parafjalet.....
3Te njohim Francen dhe kukturen e saj
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 0100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 12525
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)