Emri i Lëndës : Studime Amerikane
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 356-1 D 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda Studime Amerikane shërben për t'i njohur studentët me fenomenet kryesore të jetës dhe kulturës amerikane.
Objektivat Të pajisë studentin me njohuri rreth përbërjes së kombit, vlerat dhe besimet amerikane, rajonalizmi përkundrejt amerikanizimit, ekonomia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, urbanizimi i Amerikës, sistemi ligjor, minoritetet, sistemi politik, arsimi, roli global i Amerikës, besimet fetare, artet, sportet, media, etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përbërja etnike e popullit amerikan. Jeta në Shtetet e Bashkuara. Vlerat dhe besimet tradicionale amerikane
2Trashëgimia e kufirit në Amerikë
3Rajonalizmi përkundrejt Amerikanizimit
4Konsumatori amerikan, ushqimi
5Besimi fetar në Amerikë
6Qeveria, Kushtetuta, Partitë Politike
7Sistemi i Arsimit në Amerikë
8Provim gjysmëfinal
9Asimilimi etnik e racial
10Bota e biznesit amerikan
11Familja Amerikane
12Amerikanët dhe koha e lirë: sportet, argëtimi, muzika, filmi, teatri
13Media në Amerikë
14Marrëdheniet ndërkombëtare të Sh.B.A-së
15Vlerat Amerikane në shekullin e 21
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja me jetën dhe kulturën
2Njohja me sistemin politik e shoqëror
3Vlerësimi i kulturës amerikane në kuadrin global
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 155
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 177
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)